Báo cáo

Ngày Tuyến đường Số xe SL khách
12/12/1999 Tuyến số 32 29D-19299 100
12/12/1999 Tuyến số 32 29D-19299 100
12/12/1999 Tuyến số 32 29D-19299 100
12/12/1999 Tuyến số 32 29D-19299 100