Cảnh báo

STT Tên cảnh báo Loại Trạng thái Thao tác
1 Geofences Geofences Kích hoạt
2 Số dư tài khoản Logic Kích hoạt